תקנון- מכון לסמינרים ארכיאולוגים בית
גוברין בע"מ

להלן סמינרים ארכיאולוגים

אנו שמחים כי בחרתם לרכוש כרטיסים באתר של סמינרים ארכיאולוגים באינטרנט ("אתר האינטרנט").

נבקשכם לקרוא בקפידה את ההוראות הכלולות להלן שכן הן תחולנה ללא סייג על כל שימוש שתעשו באתר.

אם אינכם מסכימים להן, כולן או חלקן, אנא הימנעו מביצוע פעולות ושימוש. שימו לב כי ביצוע פעולות ושימוש מעיד על, ומהווה, הסכמתכם ואישורכם לכלל הוראות תקנון זה.

1.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר הכוונה הינה אף בלשון נקבה במשתמע, וכל האמור בלשון רבים הכוונה הינה אף בלשון יחיד ולהפך.

2.
סמינרים ארכיאולוגים שומרת על זכותה לעדכן תקנון זה מעת לעת, והנוסח המחייב יהא זה המפורסם והמעודכן באתרהאינטרנט.

3.
ניתן להזמין כרטיסים לכל אחד מהמוצרים המפורטים באתר סמינרים ארכיאולוגים.

4.
תשלום בגין רכישת כרטיסים מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

5.
לשם ביצוע ההזמנה תתבקשו לבחור את המוצר, מועד הפעילות וכמות הכרטיסים בה הינכם מעוניינים.

6.
בעת ביצוע ההזמנה תתבקשו למלא טופס פרטים אישיים
הכולל שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי שלכם (בו הנכם מורשים כדין לבצע רכישות כאמור) ופרטים בדבר ההזמנה. מובהר כי על הפרטים, ככל שיימסרו על ידכם, להיות נכונים ומדויקים וכי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה על החוק.

7.
על פי הוראות החוק לא חלה עליכם חובה למסור פרטים אלו ומסירתם נתונה לשיקול דעתכם, אולם, ללא מסירת פרטים כאמור לא יתאפשר לכם להזמין ולרכוש את הכרטיסים באמצעות אתר האינטרנט.

8.
מובהר כי אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר הנפיקה את כרטיס האשראי אשר פרטיו מולאו כאמור לעיל, באופן סופי, מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעתכם לביצוע העסקה ורכישת הכרטיסים. אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, תקבלו אישור הזמנה על גבי המסך וכרטיס האשראי שלכם יחויב בהתאם במלוא עלות ההזמנה.

9.
במידה ולא התקבל אישור בהודעת טקטס או מייל  מוטלת עליכם החובה להתקשר אל שירות הלקוחות על פי הפרטים המופיעים מטה על מנת לוודא האם נקלטה הזמנתכם.

10.
ביום ובמועד בו רכשתם את הכרטיסים חלה עליכם החובה להתייצב ביחד עם הכרטיס שקיבלתם בטלפון או מודפס ולהציגו באתר.

11.
על אף כל האמור לעיל ואף אם אושרה ההזמנה, שומרת סמינרים ארכיאולוגים על זכותה לשנות את מועדי הפעילות. במקרה כאמור תהיו רשאים לבחור בין פעילות במועד חלופי או קבלת החזר התשלום שביצעתם בגין הרכישה. לא תהיו זכאים לכל פיצוי אחר בגין
כך.

12.
ביטולים על ידכם :

12.1.
ביטולים יתאפשרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). מבלי לגרוע מכלליות האמור, לידיעתכם, שירותים נשוא תקנון זה אינם ניתנים לביטול היה ומועד האירוע חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.

12.2.
בקשה לביטול העסקה, בכפוף לאמור לעיל, יש להפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הבאה Office@digforaday.com , ביטול יהא תקף רק לאחר קבלת הודעה לעניין זה, בכתב, מאת שירות הלקוחות.

12.3.
היה והנכם רשאים לבטל את העסקה בהתאם לאמור לעיל, רשאית  סמינרים ארכיאולוגים לגבות דמי ביטוח בשיעור של
5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.

12.4.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שינויים במועד הפעילות יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתנו ועל בסיס פנוי בלבד. (מובהר כי שינוי מהווה ביטול לצורך האמור לעיל ויצירתה של עסקה חדשה).

13.
סודיות :

13.1.
הפרטים האישיים שאתם מוסרים בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על זכותנו לאסוף בעת
השימוש באתר האינטרנט מידע לגביכם ובכלל זה אודות הרגלי הקניה שלכם, רכישות שבצעתם, העמודים בהם צפיתם, אמצעי
התשלום ששימשו אתכם וכל מידע אחר ובכלל זה נהיה רשאים לבצע ניתוחים סטטיסטיים לגביו.

13.2.
אנו נעשה כמיטב יכולתנו באמצעים העומדים לרשותנו לשמור על סודיות פרטיכם ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ו/או אל העסקה. אולם, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות או חשיפה של המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה האמורים יצליח צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודותיכם,  או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לכם כל טענה,
תביעה או דרישה כלפינו ולא נשא בכל אחריות בגין כך.

13.3.
על אף האמור, אנו נהיה רשאים להעביר מידע כאמור לגביכם במקרים כדלקמן:

13.3.1.
לצורך יישומה של העסקה ובמקרה של כל מחלוקת בנינו.

13.3.2.
הפרת התחייבויותיכם על פי האמור בתקנון זה ו/או ביצעתם מעשה שאינו חוקי על
פי כל דין.

13.3.3.
על פי הוראת רשות.

13.3.4.
מסירת נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים אתכם באופן אישי.

14.
הוראות התנהגות בשטח:

14.1.
חוויות הביקור באתר החפירות תל מרשה בגן הלאומי בית גוברין כוללת בין היתר:
הליכה בשטח פתוח עם בורות ומערות נסתרים. יש ללכת בשבילים המסומנים בלבד ובליווי
מדריך מוסמך של החברה.

14.2.
כחלק מהפעילות הכללית, מתבצעת פעילות במערת זחילה הכוללת בין השאר זחילה, הליכה שפופה, ירידה במדרונות והליכה בחללים
חשוכים וסגורים. לקוח הסובל מבעיות בריאות כלשהן אשר עלולות לגרום לבעיות כלשהן בביצוע פעילות זו, מתבקש להודיע מראש למדריך. בכול מקרה ההחלטה של הלקוח לבצע פעילות זו, תהיה שלו בלבד ועל אחריותו על כול המשתמע מכך.

14.3.
מבלי לגרוע מכלליות האמור על המבקרים להקפיד על השימוש בציוד שיקבלו לצורך ביצוע הפעילות, בהתאם להנחיות המדריך בלבד.

14.4.
הכניסה מותרת מגיל 5 ומעלה בלבד.

14.5.
הכניסה עם נשקים אסורה.

14.6.
חובה להתייצב בנקודת המפגש שמופיעה באישור ההזמנה. במקרה של איחור לא נוכל להבטיח מקום ולא תהיו זכאים לכל החזר או פיצוי.

15.
הוראות כלליות:

15.1.
סמינרים ארכיאולוגים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לכם או לצד שלישי, כתוצאה, ישירה או עקיפה, משימוש או רכישה באמצעות אתר האינטרנט - תהא עילת התביעה אשר תהא.
אחריותה של  סמינרים ארכיאולוגים בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספכם אשר שולם
בגין הכרטיסים.

15.2.
ידוע לכם כי אנו עושים את מירב המאמצים כדי לשמור על תקינות פעילותו של אתר האינטרנט. אולם איננו מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת ואנו ו/או מי מטעמנו לא נהיה אחראים באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים בכל סוג או מקור שהוא.

15.3.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני הגלומות באתר האינטרנט (ובכלל זה בעיצובו ותפעולו) ובכל התכנים והמרכיבים הכלולים בו, כולם או חלקם, הינם ויוותרו בכל עת של סמינרים ארכיאולוגים. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהם ולעשות בהם כל שימוש שהוא מבלי לקבל את הסכמתה של סמינרים ארכיאולוגים, מראש ובכתב.

15.4.
אנו עושים כמיטב יכולתנו בכדי למנוע תקלות בשטחי הפעילות על מרכיביו השונים. במקרה של תקלה מכל סוג אשר לא תאפשר את קיום הפעילות, אחריותנו תהא מוגבלת להענקת כרטיס למועד חליפי ו/או החזר מחיר הכרטיס ששולם ולא לכל פיצוי ו/או שיפוי אחר,
ולא תחול עלינו כל אחריות נוספת.

15.5.
אין כפל הנחות ומבצעים.

15.6.
נפלה טעות קולמוס בתיאור עניין כלשהו, לא יחייב הדבר את המכון לסמינרים ארכיאולוגים בית גוברין ו/או מי מטעמה.

15.7.
על תקנון זה ועל השימוש באתר האינטרנט יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה ו/או השימוש באתר האינטרנט
הנו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בתל-אביב - יפו.

פרטי התקשרות ושירות
לקוחות :

דואר אלקטרוני – Office@digforaday.com

טלפון משרד – ימים א'- ה' בין השעות  8:30 – 17:00

                                                       ימי ו' בין השעות 8:30 ועד 12:30

03-9150080